ORDIN DE PROTECTIE ADMIS.

JUDECĂTORIA ……

SECȚIA CIVILĂ

 Sentința civilă Nr. 7853/2019

Ședința   din camera de consiliu de la 01 Iulie 2019

Completul constituit din:

PREȘEDINTE I_____ C_____

Grefier C_____ L______ T_____

 MINISTERUL PUBLIC A FOST REPREZENTAT DE PROCUROR: Ț______ C_______

 

Pe rol se află judecarea cauzei Minori și familie privind pe reclamant a U___ A__ M____ și pe pârât ul I_____ I__ , având ca obiect ordin de protecție prelungire .

La apelul nominal făcut în camera de consiliu , au lipsit părțile.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier ul de ședință, după care:

Dezbaterile cauzei au avut loc în ședința publică  din data  de 28 .06.2019 , fiind consemnate în încheierea de ședință de la acea dată, încheiere ce face parte integrantă din prezenta, când instanța, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunțarea cauzei pentru astăzi, când, în aceeași compunere, a hotărât:

INSTANȚA,

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei ……..sub nr. XXXXXXXXXXXXXX din 27.06.2019  reclamanta U___ A__ M____ a chemat în judecată pe pârâtul I_____ I__ solicitând instanței ca in temeiul Legii nr. 217/2003 sa emita un ordin de protectie prin care sa se dispuna, cu caracter provizoriu ur matoarele obligatii si interdictii pentru pârât:

– evacuarea pârâtului din locuința situată în Com. C_____, _______________________. Iași, _____________________.

– obligarea pârâtului la păstrarea unei distanțe minime față de reclamantă și domiciliul acest eia.

– interzicerea oricărui contact, inclusiv telefonic, prin corespondență sau în orice alt mod cu reclamanta, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea cererii reclamanta a arătat că a fost căsătorită cu  pârâtul iar acesta este violent față de ea . Asemenea acte violență au avut loc la intervale de timp foarte dese, față de pârât instituindu-se un ordin de protecție și se impune prelungirea duratei acestuia întrucât pârâtul a amenințat-o.

In drept, cererea a fost întemeiată pe dispozițiile Legii nr.  217/2003.

Cererea este scutita de taxa judiciara de timbru.

Cererea nu a fost întocmita potrivit formularului de cerere prevazut in anexa la Legea nr.  217/2003.

Pârâtul, legal citat,  nu a depus întâmpinare.

In cauză s-a administrat proba cu înscrisuri, respectiv cele depuse de către reclamantă și ascultarea martorului I_____ M_____.

Analizând probele administrate în cauză instanta retine urmatoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanțe sub nr. xxxxx /245/2019 din 27.06.2019  reclamanta U___ A__ M____ a chemat în judecată pe pârâtul I_____ I__ solicitând instanței ca in temeiul Legii nr. 217/2003 sa emita un ordin de protectie prin care sa se dispuna, cu caracter provizoriu obligațiile și interdicțiile menționate anterior.

Potrivit prevederilor art. 23 alin.1 lit. a, b și h din Legea nr. 217 din 2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie, modificată, persoana a cărei viață, integritate fizică sau psihică ori libertate este pusă în pericol printr-un act de violență din partea unui membru al familiei poate solicita instanței ca, în scopul înlăturării stării de pericol, să emită un ordin de protecție, prin care să se dispună, cu caracter provizoriu, una ori mai multe măsuri constând în obligații sau interdicții, și anume: limitarea dreptului pârâtului de folosință a locuinței fără a ___________________ reclamanta , interzicerea pârâtului  să ia orice fel de contact, inclusiv telefonic, cu victima și încredințarea provizorie a minorilor, după caz.

Din coroborarea probelor administrate , instanta retine, că în prezenta cauză,  sunt întrunite condițiile pentru emiterea ordinului de protecție. Se impune astfel, intervenția  instanței în condițiile art. 23 alin.1 din Legea nr. 217 din 22 mai 2003 (*republicata*) pentru prevenirea si combate rea violentei in familie care arată că ,,p ersoana a cãrei viațã, integritate fizicã sau psihicã ori libertate este pusã în pericol printr-un act de violențã din partea unui membru al familiei poate solicita instanței ca, în scopul înlãturãrii stãrii de pericol, sã emitã un ordin de protecție, prin care sã se dispunã, cu caracter provizoriu, una ori mai multe dintre urmãtoarele mãsuri – obligații sau interdicții   …,,

Din această dispoziție legală rezultă că pentru a fi admisă cererea de emitere a ordinului de protectie trebuie să fie îndeplinite cumulativ următoarele condiții urgența luării măsurii, caracterul vremelnic al măsurii luate, existenta unei forme de violenta exercitata de unul din membrii familiei.

În primul rând, pentru emiterea unui ordin de protecție trebuie să se dovedească existenta unei forme de violenta exercitata de unul din membrii familiei, pârâtul putând fi considerat un membru al familiei în accepțiunea Legii nr. 217 din 2003 .

Instanța reține, din probele administrate, respectiv, din înscrisurile depuse și  din ascultarea martorului la termenul de judecată din 28.06.2019 că pârâtul are o atitudine recalcitrantă față de reclamantă, cu  acte de violență psihologică și verbală față de aceasta, respectiv a amenințat-o.

In aceste condiții, instanța apreciază că în prezenta cauză  se justifică emiterea unui ordin de protecție, condițiile restrictive pentru aplicarea acestei proceduri speciale îndeplinite, urmând a dispune, pentru o perioada de 6 luni de la data pronunțării, următoarele obligații si interdicții pentru pârât: limitarea dreptului de folosință al pârâtului la partea de imobil pe care o folosește, respectiv etajul, obligarea pârâtului la păstrarea unei distanțe minime de 50 metri față de reclamantă în afara curții și 5 metri în curte și interzicerea oricărui contact, inclusiv telefonic, prin corespondență sau în orice alt mod cu reclamanta.

Instanța reține ,  din probatoriul administrat în cauză că nu se impune evacuarea pârâtului din locuință, acesta ocupând o porțiune de clădire total separată de cea în care locuiește reclamanta, scopul ordinului de protecție putând fi atins și doar prin limitarea dreptului de folosință al acestuia doar la partea din imobil pe care o folosește.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE, 
ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂȘTE

 

Admite în parte cererea reclamantei U___ A__ M____ CNP …………………. cu domiciliul în Com. C_____, _______________________. Iași, ____________________ în contradictoriu cu pârâtul I_____ I__ cu același domiciliu.

Dispune emiterea unui ordin de protecție pe o perioadă de 6 luni, cuprinzând următoarele măsuri:

– limitarea dreptului de folosință al pârâtului la partea de imobil pe care o folosește, respectiv etajul.

– obligarea pârâtului la păstrarea unei distanțe minime de 50 metri față de reclamantă în afara curții și 5 metri în curte .

– interzicerea oricărui contact, inclusiv telefonic, prin corespondență sau în orice alt mod cu reclamanta.

Cheltuielile privind onorariul avocatului din oficiu M_____ E____ E_____ cu delegația 4064 / 28 .0 6 .201 9 emisă de B_____ Iași în sumă de 50 0 lei vor fi avansate din fondurile Ministerului Justiției .

Obligă pârâtul la plata către stat a sumei de 5 00 lei reprezentând onorariul avocatului din oficiu.

Prezenta se va comunica Postului de Poliție C_____ în vederea punerii în executare a dispozițiilor.

Cu drept de recurs în 3 zile de la pronunțare care se depune la Judecătoria Iași.

Pronunțată azi, 18.07.2016, orele 12.00 , prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței, în condițiile art.396 alin.2 Cod procedură civilă.

Președinte, Grefier,

C_____ I_____ T_____ C_____ L______

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *