AVOCAT DARE IN PLATA NOUTATI

18 SEPTEMBRIE 2019

Acesta este termenul fixat de către Curtea Constituțională pentru analizarea constituționalității modificărilor efectuate la Legea dării în plată.

L E G E pentru modificarea şi completarea Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. – Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 330 din 28 aprilie 2016, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 4 alineatul (1), după litera d) se introduce o nouă literă, lit. e), cu următorul cuprins: ”e) este îndeplinită condiţia privind impreviziunea;”

2. La articolul 4, după alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alin. (11 ), (12 ) şi (13 ), cu următorul cuprins: ”

(1 ) Se consideră întotdeauna că există impreviziune:

(a) în cazul în care cursul de schimb al monedei creditului a depăşit cu cel puţin 20% nivelul cursului din data contractării creditului;

b) în cazul în care gradul de îndatorare al debitorului a depăşit cu cel puţin 20% nivelul maxim al gradului de îndatorare stabilit de BNR;

(c) în cazul în care debitorul a fost executat silit prin vânzarea imobilului cu destinaţia de locuinţă;

(d) în alte cazuri care relevă un dezechilibru contractual, în sensul art. 4 alin. (3).

(2 ) În situaţiile prevăzute la art. 4 alin. (1 ) revine părţilor obligaţia de a renegocia contractul, iar renegocierea trebuie să fie una efectivă prin raportare la noua realitate. Adaptarea contractului, pe parcursul executării sale, la noua realitate intervenită, echivalează cu menţinerea utilităţii sociale a contractului, mai precis permite executarea în continuare a contractului prin reechilibrarea prestaţiilor.

Revine creditorului obligaţia de a dovedi în faţa instanţelor de judecată faptul că debitorul care a făcut o notificare de dare în plată nu îndeplineşte condiţiile de admisibilitate, inclusiv condiţia privind impreviziunea.”

3. La articolul 4, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alin. (3) şi (4), cu următorul cuprins: ”

(3) Impreviziunea este prezumată în favoarea consumatorului, care formulează o notificare în condiţiile art. 5 sau art. 8 alin. (5) din lege. (4) În verificarea condiţiei privind impreviziunea, se va da prevalenţă stării de criză a contractului şi prezumţiei de dezechilibru prevăzute la alin. (3). Soluţia revizuirii judiciare a contractului în vederea echilibrării şi continuării sale este prioritară faţă de soluţia încetării contractului, care va fi dispusă doar în cazul unei imposibilităţi vădite a continuării sale.”

4. La articolul 5, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins: ”

(3) Prima zi de convocare la notarul public nu poate fi stabilită la un termen mai scurt de 30 de zile libere şi nici mai lung de 90 zile, perioadă în care se suspendă orice plată către creditor, precum şi orice procedură judiciară sau extrajudiciară demarată de creditor sau de 3 persoane care se subrogă în drepturile acestuia îndreptată împotriva consumatorului sau a bunurilor acestuia. Neprezentarea debitorului la termenele indicate în notificare echivalează cu renunţarea la notificarea de dare în plată şi părţile vor fi repuse de drept în situaţia anterioară.”

5. La articolul 5, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (31 ), cu următorul cuprins: ”(3) Pe perioada notificării, precum şi pe perioada soluţionării cererilor prevăzute la art. 7 şi 8 din prezenta lege, este interzisă înscrierea în Biroul de credit sau în alte baze de date negative cu privire la debitorii riscanţi sau rău-platnici, a debitorului care a efectuat notificarea prevăzută la art. 5 alin. (1), indiferent dacă înscrierea ar fi efectuată din iniţiativa creditorului sau a unei autorităţi centrale sau locale. Dispoziţiile prezentului alineat sunt aplicabile, în mod corespunzător, şi persoanelor şi procedurilor la care se referă art. 6 şi, respectiv, art. 8 alin. (5) din prezenta lege.”

6. La articolul 7, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (11 ), cu următorul cuprins: ”(11 ) Contestaţia creditorului trebuie precedată, în mod obligatoriu, de o propunere adresată de acesta debitorului, prin care să încerce restabilirea utilităţii sociale a contractului de credit.”

7. La articolul 7, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins: ”

(4) Până la soluţionarea definitivă a contestaţiei formulate de creditor se menţine suspendarea oricărei plăţi către acesta, precum şi a oricărei proceduri judiciare sau extrajudiciare demarate de creditor sau de persoanele care se subrogă în drepturile acestuia împotriva debitorului. De la data comunicării notificării de dare în plată, executările silite aflate în derulare, inclusiv popririle, se suspendă automat.”

8. La articolul 7, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alin. (5 ), cu următorul cuprins:

”(51) Pe perioada cât notificarea de dare în plată a fost efectivă, atât ratele cât şi dobânzile şi penalităţile, vor putea fi pretinse de la debitor doar dacă creditorul probează că acesta a fost de rea-credinţă.”

9. La articolul 8, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:

”(5) Dreptul de a cere instanţei să constate stingerea datoriilor izvorâte din contractele de credit aparţine şi consumatorului care a fost supus unei executări silite a imobilului ipotecat, indiferent de titularul creanţei, de stadiul în care se află ori de forma executării silite care se continuă contra debitorului. În cazul debitorului împotriva căruia s-a derulat şi finalizat o procedură de executare silită, prin vânzarea imobilului cu destinaţie de locuinţă şi împotriva căruia se continuă executarea, se instituie o prezumţie absolută şi irefragabilă de impreviziune.”

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *